Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vereniging Osorezu Budo Sporten.

Algemene Voorwaarden Vereniging Osorezu Budo Sporten.

A. Algemene voorwaarden lidmaatschap en contributie Vereniging Osorezu Budo Sporten, hierna te noemen Osorezu.
B. De cursist, budoka, lid wordt hierna aangegeven als sporter.

Artikel 1. Algemene voorwaarden.
Lid 1:
Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van de sporter.
Lid 2:
Osorezu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de sporter.Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
Lid 3:
Osorezu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
Lid 4:
De sporter dient ten alle tijden in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige sportkledij.
Lid 5:
De sporter dient hygiënische op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de
nagels kort geknipt dienen te zijn en dat de sporter zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens het sporten niet gedragen worden. En lang haar zit in een staart of vlecht

Artikel 2. Lessen en Tarieven.
Lid 1:
Sporter kan op basis van het lidmaatschap en contributie, één of meer lesuren sporten. De tarieven hiervoor zijn dan ook vastgesteld voor het één of meerdere keren per week sporten (te noemen: contributie).
Lid 2:
De tarieven, bestaande uit de contributie, worden ieder kalenderjaar vastgesteld en aan de leden medegedeeld.
Lid 3:
Gedurende de schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn.

Artikel 3. Betaling van de contributie.
Lid 1:
Betaling van het contributie vindt plaats voor de contributie periode.
Lid 2:
Betaling van de contributie, kan geschieden middels Ideal, overmaken
of contante betaling.
Lid 3:
De contributie kan voldaan worden in 4, 2 of 1 keer noemende de contributie periode.
Lid 4:
De sporter heeft de plicht ervoor te zorgen dat aan op het moment van betaling (incasso periode) van de contributie, zijn banksaldo toereikend is, om het contributie te kunnen voldoen. Bij een negatief saldo ontvangt Osorezu geen geld. In dat geval veroorzaakt sporter een te late betaling, waarvoor Osorezu extra administratiekosten in rekening brengt.

Artikel 4. Restitutie, letsel of blessure
Lid 1:
U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie .
Lid 2:
In geval van langdurige blessure of letsel kan men schriftelijk toestemming van Osorezu het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geld niet bij bijv. studie, stage werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring.
Lid 3:
Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
Lid 4:
De vervaldatum van het abonnement wort verlengd en de financiële wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel. 4 Aanvang en einde lidmaatschap.
Lid 1:
Het lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan en is voor de duur
van 1 jaar (12 maanden). Voordat het lidmaatschap daadwerkelijk wordt aangegaan, heeft men recht op het kosteloos volgen van twee (proef)lessen.
Lid 2:
De sporter behoud het lidmaatschap, totdat het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd.
Lid 3:
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de administratie. Indien er géén schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar (12 maanden).
U dient uw opzegging te versturen naar:
Vereniging Osorezu Budo Sporten, t.n.v. leden administratie,
Logger 5 1276 BR te Huizen of per e-mail naar info@osorezu.nl.
U ontvangt van de administratie een bevestiging van de opzegging.
Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs.
Opzeggingen op andere wijze of bij andere personen (coaches, team managers, trainers, horeca) worden als nietig beschouwd.
Lid 4:
Opzeggen dient tenminste één maand voor het aflopen van het lidmaatschap te geschieden. Wordt er binnen de maand voor het aflopen van het lidmaatschap opgezegd, dan is men verplicht nog 1 lidmaatschapperiode te voldoen.
Lid 5:
Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd, als aan alle financiële verplichtingen aan Osorezu is voldaan.
Lid 6:
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging tot incasso van het contributie door Osorezu ingetrokken.