Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vereniging Osorezu Budo Sporten.

A. Algemene voorwaarden lidmaatschap Vereniging Osorezu Budo Sporten, hierna te noemen Osorezu.

B. De cursist, budoka wordt hierna aangegeven als sporter.

Artikel 1. Algemene voorwaarden.
Lid 1: Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van de  sporter.
Lid 2: Osorezu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de sporter.
Noch kan dit leiden tot contributie vermindering of teruggave van de contributie.
Lid 3: Osorezu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen .
Lid 4: De sporter dient ten alle tijden in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige sportkledij.
Lid 5: De sporter dient hygiënische op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort geknipt dienen te zijn en dat de sporter zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens het sporten niet gedragen worden.

Artikel 2. Lessen en Tarieven.
Lid 1. Sporter kan per week binnen hun lidmaatschap, één of meer lesuren sporten.
De tarieven hiervoor zijn dan ook vastgesteld voor het één of meerdere keren per week sporten
(te noemen: contributie).
Lid 2: De tarieven, bestaande uit contributie, worden ieder kalenderjaar vastgesteld en aan de lid medegedeeld.
Lid 3: Gedurende de basisschoolvakanties kan er een aangepast rooster gelden.

Artikel 3. Betaling contributie.
Lid 1: Betaling van het lesgeld vindt plaats in eerste week van het lidmaatschap met uitzondering van de 10 ritte kaart zie artikel 5.
Lid 2: Betaling van het contributie, kan geschieden middels overmaken, pinnen of contante betaling van het contributie.
Lid 3: Bij betaling van een niet volledige contributieperiode, bijvoorbeeld wanneer het lidmaatschap aanvangt gedurende een lopend kwartaal of maand, kan er een rekening aan het nieuwe lid worden gezonden. Op de rekening staat vermeld op welke wijze u deze moet betalen (zelf voldoen of via automatische incasso).

Artikel 4. Restitutie, letsel of blessure
Lid 1: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het contributie.
Lid 2: In geval van langdurige blessure of letsel kan men schriftelijk toestemming van Osorezu het Lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geld niet bij bijv. studie, stage werk,vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring.
Lid 3: Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
Lid 4: De vervaldatum van het lidmaatschap wordt verlengd en de financiële wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 5. 10-rittenkaart.
Lid 1: De 10 rittenkaarten wordt betaald bij aanschaf van de kaart of overgemaakt aan Osorezu voordat de eerste les wordt genomen.
Lid 2: De 10 rittenkaarten zijn 4 maanden geldig en persoonsgebonden.
Lid 3: Bij letsel of blessure als onder artikel 3 lid 2 zal de geldigheid van de 10-rittenkaart met 2 maanden verlengt worden.
Lid 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het 10-rittenkaart.

Artikel. 5 Aanvang en einde abonnement.
Lid 1: Het lidmaatschap kan op ieder moment worden aangevangen.
Voordat het lidmaatschap daadwerkelijk wordt aangegaan, heeft men recht op het kosteloos volgen van twee (proef)lessen.
Lid 2: De sporter behoud het lidmaatschap, totdat het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd.
Lid 3: Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de administratie.
Indien er géén schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
U dient uw opzegging te versturen naar Vereniging Osorezu Budo Sporten, t.a.v. ledenadministatie, logger 5 1276 BR te Huizen
of per e-mail naar info@osorezu.nl. U ontvangt van de administratie een bevestiging van de opzegging. Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs.
Opzeggingen op andere wijze of bij andere personen (coaches, team managers, trainers) worden als nietig beschouwd.
Lid 4: Opzeggen dient tenminste één maand voor het aflopen van het lidmaatschap te geschieden.
Wordt er binnen de maand voor het aflopen van het lidmaatschap opgezegd, dan is men verplicht nog 1 lidmaatschapsperiode te betalen.
Lid 5: Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd, als aan alle financiële verplichtingen aan Osorezu is voldaan.
Lid 6: Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging tot incasso van het contributie door Osorezu ingetrokken.